top of page

ประกาศความเป็นส่วนตัว ( Privacy Notices )

บริษัทคอฟแมน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอแจ้งเงื่อนไขในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายตระหนักถึงความไว้วางใจจากท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์และการใช้บริการของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
          ทางบริษัทมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และขั้นตอนการดำเนินงานที่รัดกุมเคารพในสิทธิส่วนบุคคลความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องตามมาตรการอย่างเข้มงวดในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ ในการดำเนินการ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลจะนำไปใช้ถูกต้องตามกฎหมาย

1. นโยบายฉบับนี้เกิดขึ้นเพื่ออะไร

เพื่อชี้แจงรายละเอียดและวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการเก็บรักษาแบบรัดกุมปลอดภัยและนำไปใช้ตรงกับความต้องการของท่านให้ถูกต้องตามกฎหมาย

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ประมวลผล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจเก็บมาใช้เพื่อประมวลผล เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
2.1 เพื่อการติดต่อสื่อสาร แจ้ง ข่าวสารข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน 
2.2 เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและจัดสรรหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะกับท่าน
2.3 เพื่อนำเสนอสิทธิพิเศษต่างๆ โปรโมชั่น ในการส่งเสริมการขายทางการตลาด
2.4 เพื่อตอบคำถามให้ตรงจุดให้ท่านไขข้อสงสัยต่างๆได้อย่างกระจ่าง
2.5 เพื่อทำการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล สำรวจ แนวโน้มการใช้งานที่ตรงไปตามความต้องการ
    นำไปปรับใช้การให้บริการและพัฒนาให้ดีขึ้นและตรงจุดที่ท่านต้องการ

3. ข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคล คือข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ข้อมูลบุคคลที่ทางบริษัทเก็บรวบรวมใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น
•  ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล / ชื่อเล่น / วัน เดือน ปีเกิด /เพศ / เลขประจำตัว
•  ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่  /  อีเมล์  /  เลขโทรศัพท์
• ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP address, / MAC address /  Cookie ID
• ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น รูปภาพใบหน้า / ลายนิ้วมือ / ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นในอินเทอร์เน็ต
3.1.1 ข้อมูลที่ท่านให้ไว้แก่บริษัทโดยตรง หรืออยู่กับบริษัทที่เกิดจากการที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของทางบริษัท
       ไว้ให้เพื่อติดต่อ  ค้นหา ผ่านช่องทางดิจิตอล Wedsite Fanpag หรือช่องทางอื่นๆ

4. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

          การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีจุดประสงค์ ขอบเขต ใช้วิธีการชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการของท่าน ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลได้รับรู้และยินยอมการให้ข้อมูลส่วนตัวกับบริษัท
•  ข้อมูลส่วนบุคคล : ชื่อ - นามสกุล / วันเดือนปีเกิด / เลขบัตรประชาชน / เพศ 
•  ข้อมูลการติดต่อ : ชื่อ-นามสกุล / ที่อยู่ / อีเมล์ / เบอร์โทรศัพท์
•  ข้อที่ท่านให้แก่บริษัท :  ข้อมูลกรอกแบบฟอร์ม ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท โปรโมชั่น งานจัดแสดงสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับ     ธุรกิจของบริษัท
•  ข้อมูลที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าและบริการของทางบริษัท เพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบ
   ด้วยกฎหมายของบริษัทไม่เกินขอบเขตที่ท่านคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
- การรับ – ส่งพัสดุ
- การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การประเมินความพึงพอใจ การดูแลหลังการขายของพนักงาน
- การติดต่อ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียงเกี่ยวกับการประชุม หรือออกบูธ

5. บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

ซึ่งบริษัทได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากหลายแหล่งข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์
- แพลตฟอร์มออนไลน์ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีในระบบอินเทอร์เน็ต หรือการกรอกข้อมูลเพื่อรับโปรโมชั่น หรือเพื่อติดต่อสื่อสารกับทางบริษัท
- แพลตฟอร์มออฟไลน์บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  เพื่อติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ ซื้อสินค้าหน้าร้าน หรือการให้แบบนามบัตร

6. ระยะเวลาในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทจะไม่สามารถลบข้อมูลของท่านออกจากฐานข้อมูลบริษัทได้ทั้งหมด เนื่องจากการสำรองข้อมูลด้วยเหตุผลต่างๆบริษัท ทางบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของการทำธุรกิจในระยะเวลาหนึ่ง สอดคล้องตามระยะเวลาและอายุความของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทเก็บไว้ในสถานที่เหมาะสมกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

7. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทมีการกำหนดนโยบาย คู่มือและมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งมาตรการในการบริหารจัดการ (Organizational Measure) และมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยมิได้รับอนุญาตข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้มีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวแบบเข้มงวด บริษัทได้ปรับปรุงระบบการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เป็นระยะๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

          นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเป็นระยะๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย บริษัทจะแสดงนโยบายฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้ที่หน้า Wedsite บริษัท : www.coffmanshop.com

9. ข้อมูลติดต่อบริษัท

          หากท่านต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ หรือมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียด ข้อมูลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สามารถติดต่อได้ดังนี้
•  บริษัทคอฟแมน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
15/96 ซอยวิภาวดี 56 ถนนวิภาวดี, แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
•  Tel : 02 579 8130 ( จันทร์ –  เสาร์ : เวลา 8.00น. – 17.00น.)
•  เว็บไซต์ของบริษัท  :  www.coffmanshop.com
bottom of page